Sklep Schüco z części zamienne i akcesoria- oferta firmy Pluvianus

Logowanie

Utwórz konto

Warunki sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego https://pl.shop.schueco.com/

Pluvianus - marka Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Weberstraße 7 , 49191 Belm, Niemcy

PDF-Version

1. Zakres obowiązywania Regulaminu i treść

1) Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) reguluje wszelkie sprawy związane z korzystaniem ze sklepu internetowego https://czesci-zamienne.schueco.pl (dalej: Sklep) i z nabywaniem produktów Pluvianus - marka Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG w Sklepie.
2) Niniejszy Regulamin może być odtwarzany, kopiowany, drukowany oraz ściągany ze strony internetowej Sklepu jako plik w formacie PDF.
3) Sklep prowadzony jest przez spółkę prawa niemieckiego Pluvianus - marka Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, z siedzibą w Belm (49191) Weberstraße 7, Niemcy wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Düsseldorfie Handelsregister Abteilung B pod numerem HRA 2079, (dalej jako: PLUVIANUS). Kontakt ze Sklepem możliwy jest pod adresem e-mail: Shop@Pluvianus.de.
4) Kupującym w Sklepie może być zarówno osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, tj. dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jak i osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej jako: Kupujący lub Klient).
5) Każdy Kupujący w Sklepie ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
6) W celu korzystania ze Sklepu po stronie Kupującego muszą zostać spełnione pewne wymagania techniczne. Polityka prywatności oraz Polityka Cookies zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zawierają wymagania techniczne oraz informacje o bezpieczeństwie danych.
7) Jeżeli Kupujący założył konto w Sklepie, nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. PLUVIANUS nie ponosi odpowiedzialności za zamówienie dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Kupujący przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Kupującego w Sklepie w wyniku niezachowania przez  Kupującego należytej ostrożności przy posługiwaniu się przez niego hasłem.
 
2. Przetwarzanie danych osobowych
1) Administratorem danych użytkowników sklepu (w tym Kupujących) jest Pluvianus - marka Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG. 
2) Pluvianus - marka Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.
3) Przetwarzane przez PLUVIANUS dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji umów sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną określonych w Regulaminie. Poprzez dane osobowe rozumiane są wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
4) Szczegółowe zasady dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych zawiera Polityka Prywatności [link], która stanowi integralną część Regulaminu.
3. Oferta, przyjęcie oferty oraz zawarcie umowy
1) Katalogi, cenniki oraz materiały reklamowe prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej oferowanych w nim produktów, a jedynie zaproszenie do składania ofert.
2) Wszystkie informacje w postaci pisemnej, rachunkowej, graficznej lub ustnej oraz projekty itp., które dotyczą montażu, konstrukcji, rozmieszczenia, przetworzenia, uszlachetnienia, montażu, statyki, wyciągów (np. wyciągi materiałowe) i pomocy przy kalkulacji, nie są wiążące i mają jedynie charakter demonstracyjny.
3) Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia zamówienia drogą elektroniczną na podany adres e-mail przez PLUVIANUS. Oświadczenia woli składane w formie ustnej, przez telefon, e-mail lub faxem są wiążące, o ile zostaną potwierdzone pisemnie lub drogą elektroniczną przez PLUVIANUS.
4) Kupujący składa zamówienie, wskazując na produkt/y, którym/i jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na stronie Sklepu polecenia „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności oraz potwierdzenie zamówienia.
5) Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Będzie ono zawierało informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz kosztów dodatkowych (jeśli występują), wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy oraz czasu dostawy. Do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. 
6) W celu złożenia zamówienia konieczne jest zaakceptowanie treści Regulaminu. Następnie PLUVIANUS niezwłocznie wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zamówienia. Wiadomość ta zawiera zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, formę płatności, sposób wysyłki. Do wiadomości e-maila potwierdzającej przyjęcie zamówienia załączony zostanie każdorazowo plik PDF zawierający treść niniejszego Regulaminu oraz formularz odstąpienia od umowy sprzedaży. Do momentu otrzymania przez Sklep zapłaty realizacja zamówienia jest wstrzymana.
7) W momencie nadania do Kupującego przesyłki zawierającej zakupione produkty PLUVIANUS wyśle wiadomość e-mail potwierdzającą wysłanie towaru.
4. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kupującego będącego Konsumentem
1) Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, wówczas na podstawie ustawy o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2) Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym w posiadanie rzeczy weszła wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik.. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie przed jego upływem jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą pocztową na adres Pluvianus - marka Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Weberstraße 7 , 49191 Belm, Niemcy lub pocztą elektroniczną na adres widerruf@pluvianus.de. Kupujący może w tym celu wykorzystać formularz przygotowany przez PLUVIANUS i załączony do wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Skorzystanie z formularza nie jest jednak obowiązkowe dla skuteczności wykonania prawa odstąpienia.
3) W przypadku skutecznego wykonania przez Kupującego prawa odstąpienia umowę sprzedaży uważa się za niezawartą. Kupujący ponosi jednak odpowiedzialność za obniżenie wartości rzeczy, wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
4) Zwrot produktu w ramach skorzystania z prawa odstąpienia powinien nastąpić na adres: Pluvianus - marka Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Weberstraße 7, 49191 Belm, Niemcy.
5) Kupujący ponosi koszty zapakowania i odesłania towaru, przy czym towar powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń podczas transportu.
6) Zwrot ceny uiszczonej przez Klienta nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania przez PLUVIANUS oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. PLUVIANUS może wstrzymać się ze zwrotem ceny do momentu otrzymania zwracanego towaru lub potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot ceny nastąpi w tej samej formie płatności, jakiej użył Kupujący do jej uiszczenia lub na wskazany przez Kupującego w formularzu odstąpienia rachunek bankowy.
7) Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży jest wyłączone w przypadkach, w których zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje ono, tj. m.in. jeżeli przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.
5. Ceny
1) Ceny na stronie Sklepu są podane w złotych polskich i są cenami brutto, zawierają wszystkie podatki, w tym VAT. 
2) Do ceny należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
3) Umowa zostaje zawarta po cenach obowiązujących w dniu złożenia przez Kupującego oferty, która następnie została przyjęta przez PLUVIANUS.
6. Dostawa
1) Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.
2) Termin dostawy wynosi do -1-4 dni roboczych od dnia opłacenia przez Kupującego zamówienia.
3) Dostawy są realizowane przesyłką kurierską za pośrednictwem kuriera DPD. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Klient jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania zamówienia.
4) Termin dostawy może ulec zmianie ze względu na wystąpienie po stronie PLUVIANUS lub poddostawcy zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej, jak np. pożar, klęska żywiołowa, strajk itp. W takich sytuacjach dostawa zostanie wykonana po uzgodnieniu nowego terminu po ustaniu ww. okoliczności.
5) PLUVIANUS jest uprawniona do wykonywania dostaw częściowych.
6) Kupujący jest obowiązany w korespondencji prowadzonej z PLUVIANUS do wymieniania każdorazowo numeru zamówienia celem uniknięcia omyłek. 
7) Dostawa następuje na adres podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. 
8) Jeżeli dostarczony towar nie odpowiada specyfikacji wskazanej w dokumencie dostawy i faktury, Kupujący powinien niezwłocznie po odebraniu dostawy zgłosić ten fakt PLUVIANUS w drodze mailowej.
7. Sposób dokonywania płatności
1) Kupujący przy składaniu zamówienia może wybrać następujące sposoby płatności:
a) przelew za pośrednictwem konta PayPal Plus;
b) płatność kartą kredytową za pośrednictwem PayPal Plus;
c) płatność kartą debetową;
d) płatność z góry przelewem bankowym.
2) Kupujący ponosi koszty związane z wyborem którejkolwiek z form płatności wymienionych powyżej.
3) Jeżeli Kupujący posiada konto na PayPal płatność jest dokonywana po przekierowaniu na stronę PayPal i zalogowaniu się przez Kupującego na swoje konto w celu realizacji zamówienia. Po dokonaniu płatności Kupujący zostanie z powrotem przekierowany na stronę internetową Sklepu.
4) Płatność przelewem bankowym powinna nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W razie braku płatności w terminie Kupujący otrzyma od PLUVIANUS wiadomość e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeśli Kupujący nie dokona płatności za zamówienie w terminie 10 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a Kupujący otrzyma wiadomość e-mail z informacją o anulowaniu zamówienia. 
8. Reklamacje
1) PLUVIANUS jest zobowiązana dostarczyć produkt wolny od wad. Jeśli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, do sprzedaży produktów stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego w zakresie rękojmi za wady. Reklamacje powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.   
2) Reklamacje należy składać pisemnie na adres Pluvianus - marka Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Weberstraße 7, 49191 Belm, Niemcy.
3) Nie później niż w ciągu 14 dni od doręczenia reklamacji PLUVIANUS ustosunkuje się do doręczonej reklamacji. 
4) W drodze reklamacji Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego może:
a) zażądać usunięcia wady;
b) zażądać wymiany produktu na wolny od wad;
c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, o ile wada produktu nie należy do wad nieistotnych.
5) Rekomendowane jest, aby reklamacja zawierała oprócz opisu wady produktu także dokumentację zdjęciową przedstawiającą wadliwy produkt, a także aby podawała żądany sposób doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży (tj. wymiany lub usunięcia wad) lub aby zawierała oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
6) W wypadku uzasadnionej reklamacji PLUVIANUS usunie wadę lub dokona wymiany towaru na wolny od wad za zwrotem towaru wadliwego w rozsądnym czasie i w sposób nie powodujący nadmiernych niedogodności po stronie Kupującego. PLUVIANUS może odmówić spełnienia żądania usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie produktu wadliwego do stanu zgodnego z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwy lub wymaga nadmiernych kosztów po stronie PLUVIANUS.
7) Jeżeli Kupujący złoży oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy, PLUVIANUS może wymienić wadliwy produkt na wolny od wad lub usunąć wadę, pod warunkiem że czynności te nastąpią niezwłocznie i bez wywoływania nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
8) PLUVIANUS nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody w usuwaniu wad lub wymianie towaru na wolny od wad, jeżeli są one następstwem samowolnego działania Kupującego lub osób trzecich, za które PLUVIANUS nie ponosi odpowiedzialności.
9) PLUVIANUS odpowiada z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wada zostanie stwierdzona i zgłoszona przed upływem 2 lat od dnia wydania produktu Kupującemu. 
10) Produkty dostępne w Sklepie mogą być objęte gwarancją sprzedającego lub producenta. Informacje o udzielanej gwarancji znajdują się w opisie produktu. 
9. Pozasądowe rozwiązywanie sporów
1) Wszelkie spory winny być rozwiązywane polubownie. Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia polubownie, właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów będzie sąd powszechny w Polsce. 
2) Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:
a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
b) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
c) zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl).
3) Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
4) Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
10. Postanowienia końcowe
1) PLUVIANUS może w każdym czasie zmienić niniejszy Regulamin  poprzez udostępnienie w Sklepie jego nowej wersji oraz wskazanie dnia, od którego nowy regulamin będzie obowiązywać. PLUVIANUS zawiadomi o wprowadzeniu zmian poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Sklepie pod linkiem „Regulamin” przez okres jednego miesiąca.
2) Do ofert złożonych w okresie obowiązywania starego Regulaminu oraz do zawartych na ich podstawie umów zastosowanie znajduje stary Regulamin, dostępny na stronie www Sklepu.